เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) poll
เผยแพร่วันที่ : 993402000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 (การสรรหาและเลือกสรร) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10) การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (หมวด 7 การรับโอน) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลสำโรง