ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง