ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง