การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

- แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา

 

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

 

- ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการก่อให้เกิดการทุจริตประจำปี 2563 (6เดือน)

 

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน ประจำปี 2562

 

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

- ประกาศเทศบาล เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริต

 

- มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

 

Additional information